Version 17.4.2020

ALLMÄNT

Detta är Kyyti Group Oy:s integritetspolicy, och den gäller i tillämpliga delar även övriga bolag, som hör till samma koncern som Kyyti Group Oy och som kan delta i behandlingen av insamlade personuppgifter. I denna integritetspolicy anges de uppgifter som artikel 13 och 14 i Europeiska unionens dataskyddsförordning (2016/679) kräver. Kyyti Group Oy eller de bolag som hör till samma koncern som det samlar in personuppgifter om användarna om appar erbjudits av Kyyti Group. I denna integritetspolicy anges vilka personuppgifter vi samlar in, på vilket sätt vi behandlar personuppgifterna samt hur du kan använda dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter. Kyyti Group Oy behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Denna integritetspolicy kan uppdateras: du hittar den senaste versionen på vår webbplats www.kyyti.com. Denna integritetspolicy gäller både den personuppgiftsbehandling som Kyyti Group Oy genomför och den behandling som genomförs av tredje parter, som deltar i behandlingen av de personuppgifter som Kyyti Group Oy samlar in.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kyyti Group Oy (“KYYTI”)

FO-nummer: 2801779-5

Adress: Fredriksgatan 47, 00180 Helsingfors

E-post: [email protected]

Webbplats: www.kyyti.com

Dataskyddsombud: Pekka Niskanen, [email protected]

RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade som avses i Europeiska unionens dataskyddsförordning, KYYTIS berättigade intresse som grundar sig på kundrelationen samt KYYTIs lagstadgade skyldigheter. Den tillämpade rättsliga grunden anges i samband med varje användningsändamål. När behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse, specificerar vi vilket intresse det handlar om så att den registrerade har möjlighet att med ett fritt formulerat e-postmeddelande begära ytterligare information av Kyyti om hur detta intresse avvägs gentemot den registrerades rättigheter.

PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDARNA SJÄLVA LÄMNAR

Uppgifter om användaren samlas i första hand in av användaren själv när han eller hon registrerar sig i om appar erbjudits av KYYTI samt i samband med beställningar.

Grundläggande uppgifter som användaren lämnar. Vi kan samla in användarens namn, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifter om betalningsmedel som användaren lämnar. Om användaren köper tjänster i en app erbjudits av KYYTI samlar vi in uppgifter om användarens typ av betalningsmedel (till exempel kontant- eller kreditkort eller Apple Pay). Uppgifter om enskilda betalningsmedel (till exempel kontant- eller kreditkortets nummer, kortinnehavarens namn, sista giltighetsdag och CVC-kod) samlas in av den betalningsförmedlare som vi använder. KYYTI får endast tillgång till en identifieringskod för betalningsmedlet och de fyra sista siffrorna på samt giltighetstiden för kontant-/kreditkortet. Med dessa uppgifter kan KYYTI debitera kortet för kundens räkning.

Uppgifter om beställda resor och tjänster som användaren lämnar. För de trafiktjänster som användaren beställer med appar erbjudits av KYYTI samlar vi in uppgifter om upphämtningsadresser, destinationer, avgångs- och ankomsttider, bagageinformation samt övriga eventuella tilläggsuppgifter som användaren har angett i beställningen. När användaren köper en tjänst som finns tillgänglig endast för en specifik användargrupp med appar erbjudits av KYYTI, samlar vi även in uppgifter om användaren som visar att han eller hon tillhör gruppen i fråga (till exempel personens ID-nummer på arbetsplatsen, hemort och kundnummer i den aktuella tjänsten).

Kundrespons och frågor som användaren har skickat till KYYTI:s kundtjänst. Användarna kan skicka respons och frågor till KYYTI per e-post till adressen [email protected] samt via chatten som finns i appens kundtjänst och på webbplatsen support.kyyti.com. Vi lagrar meddelanden som skickas till dessa per användare i vårt kundhanteringssystem. Även meddelanden som skickas via KYYTI:s Facebook-sida lagras i samma system.

Användarens svar på KYYTI:s kundenkäter om användningen av tjänsterna, respons och resvanor. KYYTI eller de tjänsteleverantörer som KYYTI har utsett kan genomföra kundenkäter, med hjälp av vilka information om användningen av tjänsten, användarvänlighet och förändringar i resvanorna samlas in. I samband med dessa enkäter kan vi även fråga efter noggrannare bakgrundsinformation av användaren, såsom kön, ålder, bosättningsort och bilägande.

PERSONUPPGIFTER OM ANVÄNDARNA SOM SAMLAS IN PÅ ANNAT HÅLL

KYYTI eller de tredje parter som KYYTI har utsett samlar även automatiskt in uppgifter om användarna när de använder appar erbjudits av KYYTI och tjänsterna. Tredje parter är systemleverantörer och underleverantörer som KYYTI anlitar och med vilka KYYTI har ingått avtal om behandlingen av uppgifter. Dessutom kan KYYTI få personuppgifter från andra tjänsteleverantörer och sina företagskunder.

Uppgifter om beställda resor och tjänster som KYYTI samlar in. För de beställningar som användaren gör med appar erbjudits av KYYTI samlar vi in tjänsteleverantörernas och produkternas namn, beställningarnas antal, resornas antal, betalningar, identifierare för rätten att resa (till exempel biljettnummer) samt beställningsnummer.

Platsinformation som KYYTI eller tredje parter samlar in. KYYTI och de underleverantörer som KYYTI använder (bland annat systemleverantörer) samlar in och behandlar användarens platsinformation, för att vi ska kunna erbjuda användaren lämpliga trafiktjänster och automatisk identifiering av upphämtningsadressen i appar erbjudits av KYYTI. Platsinformationen kan lagras lokalt på användarens enhet (cache). Koordinaterna för de adresser som användaren anger i sin beställning lagras i databasen, för att leveransinformationen om tjänsten ska kunna skrivas ut på kvittot och finnas tillgängliga där när kunden så önskar.

Uppgifter om användningen av appar erbjudits av KYYTI som KYYTI eller tredje parter samlar in. KYYTI eller de underleverantörer som KYYTI använder (bland annat systemleverantörer) kan samla in och behandla teknisk information om användningen av appar erbjudits av KYYTI. Teknisk användningsinformation kan omfatta enhetens typ, besökets längd, transaktioner som har gjorts i appen, längd och datum på dessa, URL-adresser till de webbplatser, från vilka användaren har kommit till våra appar eller till vilka han eller hon går från apparna, information som beskriver navigeringssättet, IP-adress, operativsystem samt annan motsvarande teknisk information.

Personuppgifter som KYYTI får av tjänsteleverantörer eller företagskunder. KYYTI kan även få personuppgifter av de leverantörer som säljer tjänster i appar erbjudits av KYYTI eller av företagskunder om deras kunder, anställda eller medlemmar, om uppgifterna behövs för beviljandet av behörighet till tjänsterna.

Kakor som KYYTI eller tredje parter samlar in. KYYTI använder kakor (cookies) på sin webbplats för genomförandet av sin webbaserade beställningstjänst. Det huvudsakliga syftet med kakorna är att identifiera kunden mellan laddningarna av sidorna. Användaren kan helt eller delvis hindra att kakor (till exempel tredjepartskakor) sparas på hans eller hennes dator i webbläsarens integritetsinställningar. Vänligen observera att en del funktioner i tjänsten inte nödvändigtvis fungerar korrekt om du blockerar användningen av kakor. Du måste exempelvis logga in i appen varje gång du öppnar den.

SYFTE OCH GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

KYYTI använder dina personuppgifter för att vi ska kunna göra följande:

Erbjuda och leverera våra egna och våra samarbetspartners tjänster till dig. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att kunna erbjuda dig tjänster och produkter samt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och våra samarbetspartner. Vi behandlar uppgifter till exempel för att upprätthålla, hantera och utveckla användarrättigheter, kundrelationer och tjänsten. Registrets uppgifter behandlas för individualiseringen av KYYTI:s person- och företagskunders tjänster samt KYYTI:s egna och våra partners tjänster samt för att garantera en säker behandling av personuppgifterna, utreda felsituationer och eventuella missbruk och dataskyddsöverträdelser. Uppgifterna används även för att utreda hur mycket tjänsten används samt följa upp kostnaderna och fördelningen av dem. Personuppgifter används även för att behandla dina betalningar och eventuella återbetalningar samt för att ge våra samarbetspartner nödvändig information för att de ska kunna leverera din beställning. Behandlingen baserar sig på ett avtal.

Erbjuda dig kundstöd när du använder tjänsterna. Om du kontaktar vår kundtjänst använder vi de uppgifter som du har lämnat och som vi har samlat in för att kunna svara på dina frågor och lösa dina eventuella problem och reklamationer. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att erbjuda kundservice och att utveckla och förbättra kundupplevelsen och Kyytis tjänst.

Erbjuda dig viktig vägledning och information om användningen av tjänsterna. Vi behandlar dina personuppgifter för att berätta för dig om viktiga anvisningar för och förändringar i våra egna och våra partners tjänster som inverkar på användningsmöjligheterna för tjänsterna. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att ge den registrerade information som har att göra med användningen av tjänsten och förbättra tjänstens användbarhet.

Utveckla tjänsten för dig och övriga användare. Vi kan behandla dina uppgifter för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, till exempel genom att analysera hur våra tjänster används. För detta ändamål strävar vi efter att använda anonyma uppgifter, som inte kan användas för att identifiera personer. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att utveckla tjänsten.

Genomföra kundenkäter. För att vår tjänst och våra produkter ska motsvara dina förväntningar kan de uppgifter som du lämnar i kundenkät användas till att utveckla tjänsten. Det är alltid frivilligt att svara på en kundenkät, och i anslutning till varje enkät berättar vi på vilket sätt vi kommer att använda den information som samlas in med enkäten. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att utveckla tjänsten.

Bjuda in dig och övriga användare till intervjuer och workshoppar. Vi kan skicka ut förfrågningar, där vi bjuder in användare till intervjuer och workshoppar som syftar till att utveckla tjänsten. I dessa förfrågningar samlar vi in e-postadress och/eller telefonnummer till de som svarar, för att vi ska kunna kontakta dem och komma överens om tidpunkten för intervjun eller workshoppen. Dessutom kan vi i ett senare skede skicka information om den tjänst som har varit ämnet för intervjuerna och workshoppen till de som svarade på intervju- och workshopförfrågan (till exempel när tjänsten publiceras). Det är alltid frivilligt att svara på en enkät, och i anslutning till varje enkät berättar vi på vilket sätt vi kommer att använda den information som samlas in med enkäten. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att utveckla tjänsten.

Skicka marknadsföringskommunikation om KYYTI:s tjänster och de trafiktjänster som säljs i appar erbjudits av KYYTI till dig. Vi kan använda dina uppgifter för att skicka KYYTI:s nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmeddelanden till dig om de tjänster som säljs i appar erbjudits av KYYTI. Vi använder dina tidigare uppgifter gällande dina beställningar och din användning av tjänsten för att kunna erbjuda tjänster som lämpar sig bäst för dig. Du har rätt att motsätta dig direktmarknadsföring. Du kan göra det genom att kontakta Kyyti. Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster till våra egna kunder.

**För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. **KYYTI förvarar uppgifter om beställningar i enlighet med bokföringslagens krav. Vi kan också behandla dina uppgifter på begäran av myndigheterna. Detta görs endast i den utsträckning som krävs enligt lagen. Behandlingen baserar sig på en lagstadgad skyldighet.

ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

KYYTI kan överföra eller lämna ut dina uppgifter till följande mottagare:

**Till tjänsteleverantörer, vars tjänster användaren har köpt med appar erbjudits av KYYTI. **Mängden uppgifter som överförs varierar beroende på tjänsteleverantörernas krav och produkter. Till exempel för produkter som erbjuds till en specifik kundgrupp behöver en större mängd uppgifter överföras än för produkter som finns tillgängliga för alla. I samband med beställning framgår det alltid vilken tjänsteleverantörs tjänst som kunden beställer, och villkoret för att kunna beställa och använda tjänsten i fråga är att användaren godkänner att uppgifterna överförs till den aktuella tjänsteleverantören. Uppgifterna överförs endast till den del det är nödvändigt för genomförandet av tjänsten.

Till företagskunder, vars anställda, kunder eller medlemmar kan köpa skräddarsydda tjänster endast till sin egen grupp med appar erbjudits av KYYTI. Till dessa företagskunder överförs de uppgifter som de kräver. I samband med beställning framgår det alltid om tjänsten är skräddarsydd för en specifik företagskunds anställda, kunder eller medlemmar, och villkoret för att kunna beställa och använda tjänsten är att användaren godkänner att uppgifterna överförs till den aktuella företagskunden.

Till transportföretag som producerar trafiktjänsten Kyytis transporter för användarna. Transportföretagen behöver uppgifter för att identifiera användaren och hans eller hennes reserättigheter samt för att kunna kontakta användaren om det uppstår problem. Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att kunna använda trafiktjänsten Kyyti.

Till transporternas optimeringstjänster, med vars hjälp de resor som användarna beställer ska kunna behandlas och förmedlas till transportföretagens chaufförer. Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att kunna använda trafiktjänsten Kyyti.

**Till betalningsförmedlare som debiterar kunden för de tjänster som han eller hon har köpt i appar erbjudits av KYYTI. **Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att kunna köpa tjänster med appar erbjudits av KYYTI.

Till de aktörer som erbjuder de biljettsystem som tillhandahållarna av trafiktjänsten använder eller de som erbjuder administrationssystem för reserättigheterna, genom vilka den biljett eller identifierare som behövs för att kunna påvisa reserättighet skickas till användaren. Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att med appar erbjudits av KYYTI kunna köpa tjänster av de tjänsteleverantörer som använder systemen i fråga.

Till myndigheter till vilka KYYTI har rapporteringsskyldighet. Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att kunna köpa tjänster med appar erbjudits av KYYTI.

Till leverantörer av molntjänster av vilka KYYTI köper in program- och datasystemtjänster för underhållet av appar erbjudits av KYYTI och tjänsterna som kan köpas i appar. Överföring av uppgifter till dessa aktörer är ett villkor för att kunna köpa tjänster med appar erbjudits av KYYTI.

Till tredje part som omfattas av en omorganisation, om KYYTI ingår som part i en fusion, köp och försäljning av verksamhet eller annan typ av företagsförvärv. I sådana fall kan vi överföra dina personuppgifter till den aktuella tredje parten. Vi garanterar dock dina personuppgifters sekretess och meddelar användarna innan uppgifterna överförs eller den tillämpliga integritetspolicyn ändras. Användaren har möjlighet att begära att uppgifterna raderas innan uppgifterna överförs på grund av en omorganisation.

ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Personuppgifterna överförs inte för behandling i länder som inte hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter kan dock lämnas ut för behandling av KYYTI:s samarbetspartner i sådana tredje länder, vars dataskyddsnivå har konstaterats vara på en tillräckligt hög nivå av Europeiska kommissionen. Detta gäller för lagring av uppgifter i en molntjänst på initiativ av en av KYYTIs underleverantörer. På Europeiska kommissionens webbplats finns en uppdaterad lista över dessa länder.

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna lagras till övriga delar högst ett år efter användarens senaste transaktion i appen, men på grund av kraven i bokföringslagstiftningen lagras uppgifter om beställda resor och de uppgifter om tjänsterna som syns på kvittot (inklusive adressuppgifter) minst sex år från utgången av det år under vilket kvittot har skrivits ut. Svaren från de användare som har svarat på kundenkäterna lagras i fem år.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsregistret skyddas med ändamålsenliga tekniska och administrativa medel. Personuppgifterna behandlas endast av personer som har utsetts av KYYTI för detta ändamål eller av KYYTI:s anställda i deras arbete. Åtkomsten till systemet är begränsad, och registret skyddas med hjälp av brandväggar och åtkomstkontroll. Vi har ett avtal med våra underleverantörer som binder dem till att följa dataskyddsförordningen.

DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Tillgång till personuppgifter och rätt till insyn. Användaren har rätt att en gång om året kostnadsfritt kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret. En fritt formulerad begäran inklusive underskrift ska skickas skriftligen till ovanstående dataskyddsombud. I begäran ska tillräckliga identifieringsuppgifter anges, så att det är möjligt att hämta uppgifterna i systemet. En sådan uppgift är e-postadressen, med vilken användaren har registrerat sig i tjänsten. Vi behöver även information om huruvida användaren tillåter att uppgifterna skickas per e-post. KYYTI skickar uppgifterna endast till den e-postadress som har sparats i tjänsten. Om användaren vill ha uppgifterna på annat sätt än i elektronisk form, ska detta meddelas separat.

Korrigering eller radering av uppgifter. Användaren kan korrigera sina grundläggande uppgifter själv genom att logga in i tjänsten och gå till de egna kontouppgifterna. När det gäller övriga uppgifter kan kunden skicka en fritt formulerad korrigeringsbegäran till ovanstående dataskyddsombud. På motsvarande sätt kan användaren skicka en förfrågan om att helt och hållet radera sina uppgifter till dataskyddsombudet. Användaren har rätt att få bolaget att radera personuppgifter om honom eller henne, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen. I begäran om korrigering eller radering ska tillräckliga identifieringsuppgifter anges, så att det är möjligt att hämta uppgifterna i systemet. En sådan uppgift är e-postadressen, med vilken användaren har registrerat sig i tjänsten.

Begränsning eller motsättande av personuppgiftsbehandling Användaren kan begränsa och motsätta sig behandlingen av sina egna uppgifter. I sina kontouppgifter kan användaren själv begränsa eller förbjuda behandlingen av sina egna uppgifter i marknadsföringskommunikations- (bland annat nyhetsbrev) eller marknadsföringssyften utan att detta påverkar behörigheten till tjänsterna. Om användaren vill begränsa behandlingen av sådana uppgifter som behövs för erbjudandet av tjänsterna, kan användaren inte fortsätta att använda tjänsterna.

Överföring av uppgifter till ett annat system. Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som han eller hon själv har lämnat till KYYTI och rätt att överföra de aktuella uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till tillsynsmyndigheten. Användaren har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om han eller hon anser att de rättigheter som grundar sig på dataskyddsförordningen inte har uppfyllts.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

När KYYTI erbjuder sina egna och sina samarbetspartners tjänster till användaren väljer och ordnar KYYTI tjänsteutbudet på basis av användarens tidigare kundhistorik i den form som antas passa bäst. Detta sker automatiskt och när Kyyti gör det, delas ingen sådan information om användarna som skulle kunna påverka användarna. Behandlingen påverkar endast de tjänster vi erbjuder till användaren. Användaren har rätt att få tilläggsinformation om den profil som baserar sig på användarens uppgifter och som skapats med hjälp av ett automatiskt system.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan uppdateras. Du hittar den senaste versionen på vår webbplats www.kyyti.com. Vi gör inga betydande ändringar i denna integritetspolicy och minskar inte heller dina rättigheter utan att i förväg meddela om dessa ändringar.